เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

เทคนิควิธีคำนวณทางคณิตศาสตร์

หากพูดถึงการดำเนินการทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการบวก  การลบ การคูณ และการหาร เท่าที่จำความได้ เราเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา ถึงขั้นอุดมศึกษา เราจำตัวเลขมาบวกกัน หรือ นำมาลบกัน ก็จะมีการนับไว้ในใจ หรือ ทดไว้ในใจ อะไรประมาณนั่น

จนถึงกระบวนการ ด้านการคูณ และการหารตัวเลข ก็จะใช้วิธีดั่งเดิม คือใช้การคูณตรงหลัก รูปแบบการคูณ ต้องจดจำวิธี เป็นขั้น เป็นตอน หากหลงลืม อะไรเพียงบางส่วน ก็จะส่งต่อการคำนวณที่ผิดพลาด ซึ่งรวมถึงวิธีการตั้งหาร ก็ต้องใช้รูปแบบที่ต้องใช้  แม่สูตรคูณมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตั้งหาร ประกอบกับการพิจารณาถึงตัวเศษจากการตั้งหารอะไรแบบนั่น

ปัจจุบันนี้การดำเนินการทางด้านคณิตศาสตร์ที่นักคณิตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยได้ไป ประสบพบเจอจากประเทศอินเดีย และได้นำมาพัฒนาศักยภาพของครูที่สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือการใช้ทักษะการคำนวณ จากคัมภีร์พระเวท ที่มีชื่อเรียกว่า “เวทคณิต ” หากถามว่าการดำเนินการทางด้านคณิตศาสตร์แบบนี้

มีมานานหรือยัง จากการค้นพบหลักฐาน ถูกค้นพบ ในคัมภีร์อรรถเวท ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคัมภีร์พระเวท  เท่าที่ได้ลองเปรียบเทียบการคำนวณแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นแบบเรียนให้นักเรียนใช้ และอบรมให้กับครูสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำไปถ่ายทอดให้กับ นักเรียน พบว่า การใช้การคำนวณแบบ “เวทคณิต ” ใช้เวลาในการคำนวณและหาคำตอบได้ง่ายกว่า

และใช้เวลาที่น้อยกว่า จากการคำนวณที่ง่าย และเป็นขั้นตอนที่สุดพิสดาร จนมีบางคน เรียกว่า “การคำนวณโดยใช้เวทมนต์ “

การขยายเครือข่ายกับครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนำเวทคณิต ไปใช้ในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ได้ส่งตัวแทนครูไป อบรมกับสถาบันที่ไปอบรมมาจริง จากสถานศึกษาในประเทศอินเดีย และได้มาทำแบบฝึก สำหรับขยายผลให้ผู้เรียนได้ใช้จริง ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้เวทคณิตในสถานศึกษาของประเทศไทย 

ก็อยู่ในช่วงต้องนำมาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย จัดให้มีในช่วงปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรม ขณะนี้ มีการจัดการแข่งขัน เวทคณิต ในทุกช่วงชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมดนี้จึงเป็นปราการ ด่านแรก ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน พัฒนาทักษะการคำนวณแนวใหม่

โดยเบื้องต้น ให้นักเรียนได้เปิดโลก ทางการคิดคำนวณ แนวใหม่ เป็นการเปิดรับ และไม่ยึดติด ในรูปแบบการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขัน ในกลุ่มนักเรียน ขยายไป ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และใช้ครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านเวทคณิต ขยาย เครือข่าย ครูให้ ครบทุก ชั้นด้วย